Source: レスポンス

KTC×ナンバーナインファクトリー、次世代自動車エンジニア育成事業を開始